Polityka Prywatności


Firma PHU KOLMET , właściciel serwisu kolmet-radomsko.pl dokłada wszelkich starań aby prywatność każdego użytkownika serwisu była odpowiednio chroniona akceptując Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja odwołującą się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Niniejsza Polityka Prywatności określa cele i zasady pobierania danych stronie internetowej  www.kolmet-radomsko.pl (dalej: „serwis”) niezbędne do obsługi zgłoszeń Usługobiorców celem świadczenia żądanej przez Usługobiorcę usługi, a także przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Usługobiorcy za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez firmę PHU KOLMET 97-500 Radomsko Strzałków ul. Reymonta 2 NIP 772-000-47-97 

Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych

Serwis kolmet-radomsko.pl umożliwia kontaktowanie się w różnych sprawach, a co za tym idzie udostępnione dane osobowe przetwarzane są w różnych celach. Aby precyzyjnie przedstawić informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały one pogrupowane według celu. 

 • Przedstawienie oferty naszych usług Zakres danych: dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego w celu przygotowania i przedstawienia oferty: imię, nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania. Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Obsługa pozostałych pytań z formularza kontaktowego Zakres danych: Dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania, które nie są prośbą o przedstawienie oferty naszych usług: imię, nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania. Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).


W  przypadku danych osobowych, które przekazane zostały w inny sposób niż za pośrednictwem strony internetowej kolmet-radomsko.pl (telefonicznie, mailowo itd.) przetwarzanie ich następuje wyłącznie w celach w jakich zostały one udostępnione, w czasie koniecznym do realizacji tych celów. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą Usługobiorcy.

Pliki Cookies

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na Urządzeniu Usługobiorcy korzystającego z Serwisu i przeznaczone do korzystania z Serwisu

Pliki cookies wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu, a w szczególności dostosowania jego zawartości do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niego. Pliki cookies umożliwiają rozpoznanie podstawowych parametrów urządzenia użytkownika (typ, rozdzielczość ekranu, kraj z którego dochodzi do wejścia), a co za tym idzie pozwalają odpowiednio wyświetlić stronę. 

Cookies wykorzystywane są również w celu zbierania anonimowych i ogólnych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi marketingowych oraz analitycznych, takich jak: 

 • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)


Ustawienia dotyczące plików cookies mogą zostać samodzielnie zmienione w każdym momencie, określając warunki ich przechowywania a także uzyskiwania przez nie dostępu do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek. 

Pliki cookies można samodzielnie usunąć w każdym momencie korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarkach internetowych. 

Ograniczenia wykorzystywania plików cookies mogą mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer,  ChromeSafariFirefoxOpera, Android,Safari (iOS),Windows Phone, Blackberry

Przekazywanie danych osobowych 

Dane osobowe jakie zostały przez Państwa udostępnione przekazywane są podmiotom z którymi współpracujemy przy prowadzeniu serwisu.Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, oraz do analizy ruchu w serwisie. Korzystamy również z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.

Zgromadzone  dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawionym organom państwowym jeżeli zwrócą się do nas z taką prośbą. Dane osobowe użytkowników serwisu przechowywane są przez administratora w okresie nie dłuższym niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty, przeprowadzenia procesu rekrutacji i odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiającym Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. 

Dane użytkownika mogą zostać przez niego usunięte w dowolnym momencie. 

Prawa użytkownika dotyczące przetwarzania danych osobowych

Każdy użytkownik serwisu ma prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Aby skorzystać ze swoich uprawnień należy skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail

Jeżeli użytkownik wystąpi do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiedź na żądnie następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będzie możliwe spełnienie żądania użytkownika w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

Bezpieczeństwo danych użytkownika

Jako Administrator udostępnionych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych. Zobowiązujemy się do:

 • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
 • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
 • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
 • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
 • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.
TOP